Loading...
 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Ο όμιλος ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. σας ευχαριστεί για το ενδιαφέρον σας και για την επίσκεψή σας στον διαδικτυακό του τόπο  http://www.prosyfape.gr, (εφεξής: «η Iστοσελίδα» ή και «prosyfape.gr»).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή τους παρακάτω όρους χρήσης της ιστοσελίδας του ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. πριν την περιήγηση στην παρούσα ιστοσελίδα. Η παραμονή σας στην ιστοσελίδα δηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης αυτών.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΧΡΗΣΗΣ (ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ)

Αυτή η συμφωνία χρήσης (ή «Όροι Χρήσης») είναι μια νομικά δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς (που θα αποκαλείσθε πλέον και «Χρήστης») και τον όμιλο στον οποίο ανήκει η Ιστοσελίδα, η οποία διέπει τη συμμετοχή σας στην παραπάνω ιστοσελίδα και την εν γένει χρήση της. Με την οποιαδήποτε χρήση και την εν γένει πρόσβαση στην Ιστοσελίδα συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από την παρούσα συμφωνία αποδεχόμενοι ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους και τις προϋποθέσεις της και ότι γίνεστε συμβαλλόμενο μέρος αυτής. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας, θα πρέπει να εξέλθετε αμέσως από την Ιστοσελίδα.

Η παρούσα συμφωνία μπορεί να τροποποιηθεί από τον ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. οποτεδήποτε μέσω της απλής τροποποίησης των Όρων Χρήσης, οι οποίοι θα βρίσκονται προς ανάγνωση στην Ιστοσελίδα. Μετά την όποια τροποποίηση, η εκ νέου πρόσβαση ή χρήση από εσάς στην ιστοσελίδα,  θα συνεπάγεται αποδοχή από την πλευρά σας της σχετικής τροποποίησης. Σε καμία περίπτωση η παρούσα συμφωνία δεν μπορεί να τροποποιηθεί από την πλευρά σας ή με άλλον τρόπο από αυτόν που περιγράφεται παραπάνω, εκτός αν υπάρχει ειδική έγγραφη συμφωνία, που να αποδεικνύει την τροποποίηση.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η Ιστοσελίδα απευθύνεται στην παρούσα μορφή της σε κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, που επιθυμεί να κάνει χρήση των δυνατοτήτων της. Αυτονόητη προϋπόθεση για τη χρήση της Ιστοσελίδας είναι ότι το φυσικό πρόσωπο που τη χρησιμοποιεί είναι ενήλικο και ικανό για δικαιοπραξία.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες για το αντικείμενο του ομίλου εταιρειών «ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε.», όπως ενδεικτικά πληροφορίες για το σκοπό του ομίλου, τις παρεχόμενες υπηρεσίες του, τυχόν προσφορές  και το ανθρώπινο δυναμικό αυτού.

Περαιτέρω η ιστοσελίδα περιέχει ενημερωτικές πληροφορίες για επίκαιρα θέματα που αφορούν το χώρο εμπορίας και διανομής φαρμάκων με παραπομπές στις επιμέρους ιστοσελίδες που περιέχουν αναλυτικά τις σχετικές πληροφορίες.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας έχει αμιγώς πληροφοριακό χαρακτήρα. Οι πληροφορίες παρέχονται καλόπιστα, αλλά ο ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με την ακρίβεια ή την πληρότητά τους, τα τυχόν τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντων, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τυχόν προσφορές κ.λ.π., ο δε ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. επιφυλάσσει στον εαυτό του το δικαίωμα να τροποποιεί ελεύθερα, οποτεδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία, πληροφορίες κ.λ.π. της Ιστοσελίδας. Συνεπώς, οι περιεχόμενες στην Ιστοσελίδα δηλώσεις, προτάσεις κ.λ.π. του ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. δεν δημιουργούν οποιανδήποτε ευθύνη του απέναντι σε οποιονδήποτε Χρήστη ή τρίτο.

Οποιαδήποτε αναφορά γίνεται στην Ιστοσελίδα σε παρεχόμενα από τον ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. προϊόντα/υπηρεσίες δεν αποτελεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμβουλή ή προτροπή, ούτε πρόταση για τη διενέργεια πράξεων ή για τη σύναψη συμφωνιών, αλλά ούτε φαρμακευτική ή ιατρική συμβουλή ή σύσταση, ούτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο για διάγνωση ή θεραπεία.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Όλες οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς οποιουδήποτε είδους εγγύηση εκ μέρους του ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. γι’ αυτές. Δεν υποσχόμαστε ούτε εγγυόμαστε ότι το σύστημα της Ιστοσελίδας θα λειτουργήσει κανονικά ή ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα είναι συνεχώς διαθέσιμες. Περαιτέρω, δεν ευθυνόμαστε ούτε εγγυόμαστε την απόλυτη ακρίβεια ή το επίκαιρο του υλικού, που παρέχεται μέσω της Ιστοσελίδας, καθόσον ενδέχεται να μην είναι επικαιροποιημένο κατά τη στιγμή της πρόσβασης από εσάς ή να έχει υποστεί αλλοιώσεις από τρίτους εν αγνοία μας. Εσείς φέρετε την αποκλειστική ευθύνη της επιβεβαίωσης της ακρίβειας των πληροφοριών, που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας.

Ο ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει η Ιστοσελίδα, μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks ή διαφημιστικών banners), ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητα, τη λειτουργία, την εγκυρότητα ή την αποδοτικότητα των εν λόγω ιστοσελίδων ούτε την ακεραιότητα, ορθότητα ή ακρίβεια των αναφερομένων πληροφοριών στις εν λόγω ιστοσελίδες. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς απλή διευκόλυνση των χρηστών. Το δε περιεχόμενό τους δεν δεσμεύει κατά οποιονδήποτε τρόπο τον ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε., ενώ οποιαδήποτε παραπομπή ή αναφορά σε αυτές τις ιστοσελίδες µέσω της παρούσας  δεν συνιστά, και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως, αποδοχή των εν λόγω ιστοσελίδων και του περιεχομένου τους  ή σύσταση χρήσης των ιστοσελίδων αυτών. Τυχόν διασύνδεση δεν συνεπάγεται την εκ μέρους του ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης, είτε για το περιεχόμενο, τη μορφή και τη λειτουργία των ιστοσελίδων αυτών, είτε για την πολιτική, που αυτές ακολουθούν σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση που κάνετε χρήση αυτών των συνδέσμων διατηρείτε την αποκλειστική ευθύνη για τους κινδύνους ή τη ζημία που μπορεί να επέλθει σε εσάς από τους σχετικούς ιστότοπους.

Εσείς ως χρήστες της Ιστοσελίδας αποδέχεστε ότι η πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα γίνεται με δική σας ευθύνη και αναλαμβάνετε κάθε κίνδυνο που πιθανόν προκύψει από την πρόσβαση αυτή. Σε κάθε περίπτωση οφείλετε να λαμβάνετε όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας της ασφαλείας των συστημάτων σας.

Ο ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. δεν ευθύνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο και σε οποιονδήποτε βαθμό για προβλήματα που συνδέονται με τη χρήση του διαδικτύου και που μπορεί να επέλθουν με αιτία ή αφορμή τη χρήση της Ιστοσελίδας, όπως  πρόκληση βλάβης λόγω ιών, προερχομένων από τη χρήση της Ιστοσελίδας ή τυχόν άλλης ιστοσελίδας, στην οποία αυτή παραπέμπει, αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ρητά συμφωνείται ότι ο ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. δεν θα ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε προσώπου για οποιαδήποτε τυχόν ζημία, που σχετίζεται µε την με οποιονδήποτε τρόπο χρήση της Ιστοσελίδας, εκτός εάν η ζημία οφείλεται σε δόλο ή σε βαριά αμέλεια του ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. Ρητά συμφωνείται ότι για να στοιχειοθετηθεί ευθύνη του ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. για βαριά αμέλεια, θα πρέπει το θιγόμενο πρόσωπο να έχει εγγράφως ενημερώσει τον ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. για το γεγονός που το θίγει ή δύναται να το θίξει και παρ’ όλα αυτά ο ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. αδικαιολόγητα να μην προέβη σε κάποια ενέργεια εντός ευλόγου χρόνου. Η συγκεκριμένη ευθύνη του ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. περιορίζεται περαιτέρω μόνο στις θετικές ζημίες οποιουδήποτε χρήστη και κατ΄ ανώτατο όριο, έως του ποσού των πέντε ευρώ. Αποκλείεται πλήρως και ρητά η ευθύνη του ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. για κάθε άλλου είδους ζημία, όπως ενδεικτικά έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες, διαφυγόντα κέρδη κλπ.

Η παρούσα Ιστοσελίδα ενδέχεται κατά διαστήματα να µην είναι προσβάσιµη λόγω εργασιών αναβάθμισης ή μηχανικών, ή άλλων τεχνικών προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένων προβλημάτων λογισµικού ή επικοινωνίας ή προβλημάτων που οφείλονται σε τρίτους. Ο ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. δεν μπορεί να προβλέπει τα χρονικά διαστήματα µη προσβασιμότητας στην παρούσα Ιστοσελίδα ούτε είναι δυνατόν να γνωρίζει εκ των προτέρων ή να ελέγχει µε άλλο τρόπο τη διάρκειά τους και για τον λόγο αυτό δεν φέρει καμία σχετική ευθύνη και εσείς ως χρήστες της Ιστοσελίδας δεν μπορείτε να εγείρετε αξιώσεις σε βάρος μας για το λόγο αυτό.

Ο ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. δεν φέρει την ευθύνη για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας, για την διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών της ή για δυσλειτουργία της. Σε κάθε περίπτωση ο ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. δικαιούται να διακόψει προσωρινά ή να τερµατίσει οριστικά τη λειτουργία της Ιστοσελίδας εν όλω ή εν µέρει.

Ο ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο άλλων ιστοσελίδων τρίτων, που ενδεχομένως παραπέμπουν μέσω συνδέσμου στην παρούσα ιστοσελίδα. Δεν επιτρέπεται η σύνδεση στην παρούσα ιστοσελίδα, χωρίς την σύμφωνη γνώμη του ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η χρήση στοιχείων της Ιστοσελίδας για αυστηρώς προσωπική σας χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης, και υπό τον όρο ότι τα στοιχεία της Ιστοσελίδας δεν θα τροποποιηθούν με οποιονδήποτε τρόπο και ότι όλες οι επισημάνσεις πνευματικών και άλλων κατοχυρωμένων δικαιωμάτων θα παραμείνουν ως έχουν, χωρίς αυτό να σημαίνει την με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση άδειας ή/και δικαιώματος επί εμπορικών σημάτων, δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τεχνολογιών κ.λ.π. των οποίων είναι δικαιούχος ο ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. ή τρίτοι. Κάθε άλλη χρήση της Ιστοσελίδας πλην της ανωτέρω αναφερόμενης απαγορεύεται ρητά.

Απαγορεύεται η μεταβολή ή αλλοίωση των ρυθμίσεων ασφαλείας και της εν γένει μορφοποίησης της Ιστοσελίδας, καθώς και η πρόσκληση παρεμβολών οποιασδήποτε μορφής στη χρήση ή τις τεχνικές προδιαγραφές της λειτουργίας της.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Copyright)

Η Ιστοσελίδα αποτελεί πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα και ιδιοκτησία του ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε., επί της οποίας διατηρεί τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο, καθ’ ολοκληρία ή περιληπτικά ή τμηματικά, αντιγραφή, αναπαραγωγή, διασκευή, μετατροπή, προσαρμογή, θέση σε κυκλοφορία και με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση στοιχείων, που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα, όπως π.χ. ενδεικτικώς, και όχι αποκλειστικώς, για εμπορικό ή διαφημιστικό σκοπό κ.λπ., χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. .

Όλες οι ονομασίες προϊόντων, που εμφανίζονται σε αυτήν την Ιστοσελίδα, είτε εμφανίζονται με το λογότυπο είτε με την ονομασία τους συνοδευόμενα από το σήμα κατατεθέν, είναι εμπορικά σήματα του ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. ή τρίτων δικαιούχων. Σε αυτήν την Ιστοσελίδα μπορεί να περιέχονται ή να αναφέρονται δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, πληροφορίες ιδιοσκευασμάτων, τεχνολογίες, προϊόντα, διαδικασίες ή άλλα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. ή / και τρίτων.  Καμία άδεια ή δικαίωμα σε αυτά τα εμπορικά σήματα, δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τεχνολογιών κλπ.,  των οποίων δικαιούχος είναι ο ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. ή τυχόν τρίτοι  δεν παραχωρείται με οποιονδήποτε τρόπο ούτε χορηγείται στους χρήστες της Ιστοσελίδας.

Ο ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. έχει το αποκλειστικό δικαίωμα επί της επωνυμίας, του διακριτικού τίτλου και του σήματος αυτού και απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση των ως άνω σημάνσεων και εν γένει διακριτικών γνωρισμάτων από τρίτους.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ

Ο χρήστης οφείλει και υποχρεούται να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο και τους παρόντες αναγραφόμενους όρους και προϋποθέσεις χρήσης αυτής.

Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε χρήση του διαδικτυακού τόπου με σκοπούς παραπλανητικούς ή με σκοπούς που θα μπορούσαν να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην παροχή των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας.

Η οποιαδήποτε μη νόμιμη κίνηση στη χρήση της Ιστοσελίδας θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του Χρήστη από την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας, με ρητή επιφύλαξη παντός άλλου νομίμου δικαιώματος του ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. και ιδίως των δικαιωμάτων που αναφέρονται παρακάτω ότι διατηρεί ο ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. σε περίπτωση κακής χρήσης της Ιστοσελίδας, μη αποκλειομένου οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος τυχόν παρέχεται ή αναγνωρίζεται από το νόμο σε τέτοιες περιπτώσεις.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

Εάν γίνει αντιληπτή η παράβαση οποιουδήποτε από τους παρόντες αναγραφόμενους όρους χρήσης, ο ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. θα προβεί άμεσα σε διορθωτικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης χρήσης των υπηρεσιών, που προσφέρονται από τον ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε., της αφαίρεσης οποιαδήποτε πληροφορίας, δεδομένου και περιεχομένου, που έχει κοινοποιηθεί στην Ιστοσελίδα  από τον χρήστη, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.  Σε περίπτωση που ο ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε.υποστεί οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία, ο Όμιλος διατηρεί κάθε νόμιμο δικαίωμα και αξίωση για αποκατάσταση της εν λόγω ζημίας, καθόσον οι χρήστες τις Ιστοσελίδας ευθύνονται έναντι του ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε.  για κάθε ζημία, που τυχόν προκληθεί σε αυτόν ή /και σε οποιονδήποτε τρίτο, από δόλο ή αμέλεια, συνεπεία της μη τήρησης των παρόντων όρων.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Η χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και από τους παρόντες όρους χρήσης. Για την επίλυση οποιασδήποτε σχετικής διαφοράς σε σχέση με τη χρήση της Ιστοσελίδας ή τους παρόντες όρους χρήσης αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα δικαστήρια των Αθηνών.

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

Η παρούσα συμφωνία, αποτελεί ενιαία συμφωνία με οποιονδήποτε άλλον όρο ή προϋπόθεση ή πρόβλεψη τίθεται στην Ιστοσελίδα, ακόμα κι αν τέτοιος όρος ή προϋπόθεση ή πρόβλεψη δεν είναι ενσωματωμένοι στο κείμενο της παρούσας. Σε περίπτωση που στο κείμενο της παρούσας συμφωνίας ή σε οποιουδήποτε ενσωματωμένου σε αυτήν όρου, σύμφωνα με τα παραπάνω, δημιουργείται αντίφαση ή αμφιβολία για το ποια πρόβλεψη υπερισχύει, διευκρινίζεται ότι πάντα θα ισχύει η ειδικότερη πρόβλεψη.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Αν παρά τις παραπάνω προβλέψεις, κάποιος όρος της παρούσας συμφωνίας κριθεί από αρμόδιο δικαστήριο ως άκυρος ή καταχρηστικός ή με οποιονδήποτε τρόπο ανεφάρμοστος, οι υπόλοιποι όροι και διατάξεις θα παραμένουν έγκυρες και συμφωνείται ότι τα συμβαλλόμενα μέρη θα τις ήθελαν να είναι έγκυρες, η δε τυχόν άκυρη διάταξη θα ερμηνεύεται με τέτοιον τρόπο ώστε να παραμένει σε ισχύ στο μέγιστο βαθμό που θα επιτρέπεται από το δίκαιο.

Επίσης, διευκρινίζεται ότι οι επικεφαλίδες που αναγράφονται στις διατάξεις του παρόντος είναι ενδεικτικής, βοηθητικής φύσης και δεν μπορούν από μόνες τους να προσδιορίσουν το νόημα και το περιεχόμενο οποιασδήποτε διάταξης. Επιπλέον, κάποιες αναφορές μπορεί να βρίσκονται και σε διατάξεις που δεν είναι οι κατεξοχήν ανάλογες με το περιεχόμενο της επικεφαλίδας και γι’ αυτό κάθε χρήστης θα πρέπει να προβαίνει στην ανάγνωση όλου του περιεχομένου της παρούσας σύμβασης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησης στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας. Το cookie θα συλλέξει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των ιστοτόπων μας, πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας, όπως η διεύθυνση IP της συσκευής και ο τύπος του προγράμματος περιήγησης καθώς και δημογραφικά δεδομένα. Εάν είστε εγγεγραμμένος χρήστης ή συνδρομητής των ιστοτόπων μας, μπορεί επίσης να συλλέξει το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Χρησιμοποιούνται ευρέως για να κάνουν τους ιστότοπους να λειτουργούν με καλύτερο και πιο αποτελεσματικό τρόπο. Μπορούν να το κάνουν αυτό επειδή οι ιστότοποι μπορούν να διαβάζουν και να αποθηκεύουν σε αυτά τα αρχεία, επιτρέποντάς τους να σας αναγνωρίσουν και να θυμούνται σημαντικές πληροφορίες που θα κάνουν την επόμενη χρήση της ιστοσελίδας πιο εύκολη (π.χ. με τον να θυμούνται τις προτιμήσεις σας).

H χρήση της τεχνολογίας αυτής είναι σύμφωνη με τον Ν. 3471 περί «Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Ιδιωτικής Ζωής στις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες» καθώς και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Χρήση των cookies

Εάν δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στην ιστοσελίδα μας, τότε θα χρησιμοποιήσουμε cookies για τη διαχείριση της διαδικασίας εγγραφής και για την γενική διαχείριση του λογαριασμού σας. Αυτά τα cookies θα διαγράφονται συνήθως όταν αποσυνδεθείτε, ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να παραμείνουν για να θυμούνται στη συνέχεια τις προτιμήσεις σας στον ιστότοπο όταν επανασυνδεθείτε. Όταν στέλνετε δεδομένα μέσω μιας φόρμας, όπως π.χ. αυτά που βρίσκονται στις σελίδες επικοινωνίας ή στις φόρμες σχολίων, τα cookies ενδέχεται να οριστούν για να θυμούνται τα στοιχεία σας ώστε να κάνουν πιο εύκολη τυχόν μελλοντική επικοινωνία.

Επίσης χρησιμοποιούμε cookies προκειμένου να διαφυλάσσεται η ασφάλεια των συναλλαγών σας κατά την περιήγησή σας (π.χ. πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές, υποβολή φόρμας κλπ.) αλλά και για την προστασία του ιστότοπου από κακόβουλες επιθέσεις.

Για να σας προσφέρουμε μια πολύ καλή εμπειρία περιήγησης στους ιστοτόπους μας, σάς παρέχουμε τη λειτουργική δυνατότητα να ορίσετε τις προτιμήσεις σας για τον τρόπο λειτουργίας του ιστότοπου όταν τον χρησιμοποιείτε. Προκειμένου να θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας, ορίζουμε τα cookies έτσι ώστε αυτές οι πληροφορίες να μπορούν να ανακαλούνται και να χρησιμοποιούνται αυτόματα κάθε φορά που αλληλεπιδράτε με μια σελίδα που επηρεάζεται από τις προτιμήσεις σας.

Χρησιμοποιούμε cookies καταγραφής κυκλοφορίας για να προσδιορίσουμε ποιες σελίδες χρησιμοποιούνται από τους χρήστες μας. Αυτή η λειτουργία μάς βοηθά να αναλύσουμε τα δεδομένα επισκεψιμότητας των ιστοσελίδων μας και να βελτιώσουμε κατάλληλα τον ιστότοπό μας, προσαρμόζοντας αντίστοιχα τις ανάγκες των επισκεπτών και των πελατών μας. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους στατιστικής ανάλυσης προκειμένου να γίνουν οι παραπάνω βελτιωτικές ενέργειες και στη συνέχεια τα δεδομένα τους αφαιρούνται από το σύστημα. Όλες οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για τη συγκεκριμένη επεξεργασία είναι ανώνυμες.

GoogleAnalytics

Η Ιστοσελίδα http://www.prosyfape.gr διαθέτει ενσωματωμένο κωδικό Google Analytics, σύμφωνα με τον οποίο, κατά την επίσκεψή σας, αποθηκεύονται συγκεκριμένα στοιχεία όπως η ημερομηνία της επίσκεψης, ο χρόνος που παραμείνατε στην ιστοσελίδα, ο τόπος από όπου έλαβε χώρα η επίσκεψη, και άλλα, σύμφωνα πάντα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Google. Τα στοιχεία αυτά δεν μπορούν να οδηγήσουν σε καμία περίπτωση στην εύρεση του χρήστη, και ο μοναδικός σκοπός τους είναι η βελτίωση της ποιότητας και του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας.

Διαχείριση των cookies

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας για να διαγράψετε τα cookies που έχουν ήδη αποθηκευτεί κατά τη χρήση του ιστοτόπου μας και να μην αποδεχθείτε νέα cookies. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτό, επισκεφθείτε τις σελίδες βοήθειας του προγράμματος περιήγησης της συσκευής σας. Λάβετε υπόψη ότι αν απενεργοποιήσετε τα cookies, αυτό θα περιορίσει την υπηρεσία που μπορούμε να σας παρέχουμε και ενδέχεται να επηρεάσει την εμπειρία χρήσης των ιστοσελίδων μας.

Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους

Εάν ακολουθήσετε έναν σύνδεσμο από τον ιστότοπό μας σε έναν άλλο ιστότοπο που δεν ανήκει και δεν σχετίζεται με την ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε., τότε η Πολιτική για τα cookies της ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. παύει να ισχύει, μιας και ισχύουν οι αντίστοιχες πολιτικές του νέου ιστοτόπου που επισκέπτεστε. Σας συνιστούμε να διαβάσετε τις Πολιτικές αυτές, καθώς δεν είμαστε υπεύθυνοι για το πως λειτουργούν τα cookies στο νέο αυτό ιστότοπο που δε σχετίζεται με την ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε.

Αλλαγές στην πολιτική για τα cookies

Οι Πολιτικές και οι διαδικασίες μας υπόκεινται σε συνεχή επανεξέταση. Τυχόν αλλαγές θα αναρτηθούν στην παρούσα σελίδα.